Anastasia

Size: 2" diameter

Weight: 1.6 oz

Specify Metal: Bronze w Labradorite $75, Silver w Lapis $125.00

Price: Bronze w Labradorite $75, Silver w Lapis $125.00

Metals